اوزان محلی

در بیان ویژگی های بومی شهرستان استهبان ، معرفی واحدهای محلی که اندازه گیری وزن کالاها مورد استفاده بوده اند ضروری است زیرا این واحد ها امروزه نیز کمابیش مرسوم در خدمت داد و ستد داخلی این شهر قرار دارند . این واحدها عبارتند از :

یک خروار = ۱۰۰ من = ۲۴۰ کیلوگرم

یک بار = ۲۵ من  =  ۸۵ کیلوگرم

یک لنگه  = ۱۲/۵ من = ۵/۴۲ کیلوگرم

شش من و یک چارک = ۰۵/۲۱ کیلوگرم

سه من و یک وقه = ۶۲۵/۱۰ کیلوگرم

یک من و یک چارک = ۳۱۳/۵ کیلوگرم

یک من = دو نیم من = ۴۰۰/۳ کیلوگرم

نیم من = دو چارک =۷۰۰/ ۱ کیلوگرم

یک چارک = دو وقه = ۸۵۰ گرم

یک وقه = دو نیم وقه  = ۴۲۵ گرم

نیم وقه  = دو نصف نمه = ۲۱۳ گرم

نصف نمه = دولت نصف نمه = ۱۰۶ گرم

لِت نصف نمه = دوازده مثقال = ۵۳ گرم

یک مثقال = بیست و چهار نخود  = ۶۰/۴ گرم

یک نخود  = نوزده و دو دهم گرم

دیدگاهتان را بنویسید