اقتصاد استهبان

انجیر ( بیش از دو نیم میلیون درخت با تولید بیش از بیست هزار تن )

انواع انجیر: صعدیک   پرک   غنچه

درجه بندی انجیر بر اساس کیفیت و صادر شدن به کشورهای خارجی     A       AA     B     C)   ۳A   )

 

زعفران ( تولید متوسط سالانه ۱۰۰۰ کیلوگرم )

اجزای قابل فروش پیاززعفران/ ریشه / ساقه / سرگل

انگور : آنچه که از انگور به فروش میرسد شیره   / مویز / سا (تفاله حاصل از شیره پزی به مصرف دام میرسد که بآن سا گفته میشود)

بادام : درختان بادام در استهبان به کنده سیاه شهرت دارند و حدود …………….. اصله کنده سیاه در استهبان موجود میباشد

دیدگاهتان را بنویسید