آسیابهای بادی استهبان

در گذشته، مردم استهبان با استفاده از شیب تند زمین و آب فراوانی که از چشمه های «قهری»، «پازهری»، «مرخنه» و «بک بکو» سرازیر می شده و آنها را به یک جدول اصلی هدایت می نموده اند. یازده آسیاب آبی در مسیر این آبها تعبیه کرده اند، که خوشبختانه هشت تای آنها سالم و پابرجاست؛ که در حال حاضر، فقط دوتای آنها (آسیاب هشتمی و نهمی) هنوز کار میکند و سنگش می چرخد، ولی به جای گندم، جو، ذرت، الم و حنا، سنگ را پودر می کند و به مصرف تهیه سفید آب حمام قرار می‌گیرد

دیدگاهتان را بنویسید