روزه کله گنجشکی

کودکی که هنوز به سن تکلیف نرسیده و سحر همراه خانواده بیدار می شد و سحری می خورد و دلش میخواست روزه بگیرد ولی طاقت نمی آورد و معمولا” در نزدیکی های ظهر روزه خود را می شکست و مقدار کمی غذا می خورد ، شهرت داشت که روزه ی کَلَّه بِجِکو ( کله گنجشکی ) گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید