دو سنت پسندیده

۱-در گذشته در ماه مبارک رمضان در استهبان رسم بر این بوده است که هر خانواده ای که برای سحر غذایی اضافی داشته است در یک سینی یا سبد می گذاشته و چون همه ی خانه ها از طریق یک سوراخ که در دیوار حیاط خانه شان تعبیه کرده بودند با هم ارتباط داشته اند به خانواده همسایه می داده است .آن خانواده اگر لازم داشت که خود برمی داشت و گرنه به خانواد ه ی بعدی می داد ، چه بسا که خود غذایی هم بر آن می افزود و تا چندین خانه این عمل تکرار می شد و سر انجام به خانه اولی عودت داده می شد دراین گردونه نوعی تعدل غذایی صورت می گرفت در عین حال که مشخص نبود ، که چه کسی غذایی برداشته و یا چه کسی بر آن افزوده است و هیچ کس هم بر دیگی منت نداشت .

۲-در گذشته در شب های ماه رمضان در مساجد استهبان برای جمع آوری اعانات یا کمک به درماندگان ، یک نفر کدویی گردنی به دست می گرفت و در بین مردم می چرخید افراد نشسته در مسجد، دست خود را در جیب فرو برده و مشت کرده و از جیب بیرون می آوردند و در کدو می کردند .حال اگر کسی می خواست کمک کند که پول از جیب در آورده را به داخل کدو می ریخت ؛ و چنانچه نیازمند بود ،پولی را از داخل کدو بر می داشت و هیچ کس نمی دانست که چه کسی پول گذاشته و یا چه کسی پول را برداشته است.

دیدگاهتان را بنویسید