برخی بازی های محلی

بازی های محلی شکل دیگری از ویژگی های فرهنگی منطقه را تشکیل می دهند . این بازیها هر چند در گذشته به جهت سرگرمی و تفریح انجام میگرفته است اما برخی از آنها مسائل جنبی نیز در بر داشته اند از جمله آموزش حرکت های دفاعی چون پرتاب سنگ و ضربه زدن با چوب ، بازیهای “سنگ و سردار”، “حلال و حرام”و “هفت سنگ” از این نمونه اند.

بازیهایی مانند “کارما کاروبار دیوه” ،”گنگ بازی”،یک قل دو قل بازی”، “سرکچل مو در کن” ،” کَلَنُبر بازی” و “کاسه کنار هندسون ” هم به جهت تفریح و سرگرمی انجام می گرفته است . علاوه بر این بازیها در منطقه بازیهای فراوان دیگری نیز وجود دارد . جریان “بازی سنگ و سردار” بدین شکل است که در دو طرف زمین وسیعی به فاصله پنجاه تا صد متر از یکدیگر تعدادی سنگ ( حداکثر پنج تکه) در کنار هم چیده می شوند . این سنگ ها باید پهن و صاف باشند به طوری که بتوان آنها را به صورت ایستاده بر زمین قرار داد . دو ردیف سنگ باید روبروی هم باشند . یک یا دو نفر در کنار سنگهای یک طرف زمین و همینگونه یک یا دو نفر در کنار سنگهای طرف دیگر زمین قرار می گیرند .

 

دیدگاهتان را بنویسید