جمعیت

جمعیت کل شهرستان برابر باسرشماری سال ۱۳۹۰ حدود ۶۹۹۷۸ نفر می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید