تاریخ قبل از اسلام

در این دوره حوادث و وقایع تاریخی به واسطه کمبود متون مدون تاریخی بیشتر در پرده ابهام است. البته وجود آثار هخامنشی ،ساسانی و بناهای مذهبی زردشتی همه حکایت از حضور دین و فرهنگ کهن ایرانیان زردتشتی در این قسمت از سرزمین پارس باستان دارد شاید بتوان گفت آنچه در طول تاریخ بلند ایران زمین بر مردم پارس رفته دامنگیر مردم این منطقه نیز بوده است.
این منطقه در تقسیمات سیاسی ایران قبل از اسلام در زمان مادها و هخامنشیان در سرزمین پارسوا یعنی جایگاه اصلی فرمانروائی شاهان بزرگی چون کوروش و داریوش هخامنشی قرار داشته است. آثار مکشوفه در روستای رودبار ایج ظاهراً بیان گر وجود کاخهائی هستند که از لحاظ هنر و معماری با آثار تخت جمشید یکسانند. البته محدود بودن محوطه آثار و کوچکی ابعاد زیر ستونها نسبت به زیر ستونهای موجود در تخت جمشید شاید به این مفهوم باشد که این آثار و بناها در زمان آبادی مورد استفاده یکی از امرای محلی تحت فرمان شاهان هخامنشی بوده اند.

دیدگاهتان را بنویسید