استهبان در عصر افشاریه

در عصر افشاریان به خصوص زمان نادر شاه افشار اوضاع فارس اعم از شیراز و دیگر شهرهای آن بسیار دردناک بود. این دوره به واسطه ی سخت گیری و فشار بیش از حد ماموران مالیاتی حکومت توده مردم با فقر و گرسنگی درگیر بودند. میرزا محمد، کلانتر فارس، می نویسد: حکمران نادری محصلاتی تعیین کرده است تا یک روزه مالیات سه ساله فارس را از من بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید