بهشت

نام بخشی از کوههای استهبان که از مسیر دم تنگ و پس از گذشتن از منطقه غلوند به آن مکان می رسند در گذشته بدلیل زندگی در کوهها و امرار معاش از طریق کاشت درختان انگور ( رز ) در این منطقه جامعه کوچکی زندگی می کردند و به دلیل خوش آب و هوایی و سر سبزی و فراوانی آب استخرها و چشمه های جوشان این منطقه را بهشت نامیده اند .زندگی در بهشت با آن سادگی و صداقت در عین سخت کوشی چنان دل مردمش را برده بود که مردم حتی پس از مرگشان نیز وصیت میکردند که در خاک بهشت خاکشان کنند.

دیدگاهتان را بنویسید