درخت چنار هزار ساله

محل رویش و رشد آن واقع در در میدان آب بخش استهبان بوده‌است. طول عمر این درخت چنار را متخصصین بیش از هزار سال برآورد کرده‌اند. فرصت الدوله شیرازی در صفحه ۴۱۲ کتاب خود به نام «آثار عجم» می نویسد:«ارتفاع چنار آب بخش ۴۵ ذرع و ۱۱ ذرع قطر دارد.» در افواه عمومی چنین است که این چنار قدمتی ۹۰۰ ساله دارد…متاسفانه مدیران شهر به واسطه تصمیم نسنجیده‌ای که بسیاری از اهالی شهر با آن مخالف بودند به بهانه ترس از سقوط بر سر عابرها درخت چنار را از خاک بیرون آورده و به خارج از شهر ابتدای جاده استهبان و شیراز دوراهی کمربندی و ورودی استهبان منتقل نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید